تجهیزات با مجوز رسمی مرکز انتظام ناجا

نیروهای این موسسه جهت انجام وظیفه و در محل پروژه مجهز به شوکر - افشانه - دستبند - بیسیم - باطوم  با مجوز از نیروی انتظامی حضور دارند

همه افرادی که مجهز به تجهیزات هستند آموزش های لازم جهت استفاده از آن ها را کسب کرده اند و با آگاهی و هوشیاری کامل به وظیفه خود عمل می کنند 


                                                              


                                                      

                


                       

 


                                                        

                           

                                                      پروژه بلوار صبا با تجهیزات کامل