موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی حریم ایمن ثاقب از موسسات تحت نظارت  مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا می باشد که در سال 1390به شماره ثبت 27899در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.

این موسسه فعالیتهای مربوط به خدمات حفاظتی مراقبتی خود را با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص در اجرا و مدیریت پروژه ها در سراسر کشور به انجام رسانده و همواره یاریگر مدیران ، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و موسسات بوده ایم این شرکت از جهت نیروی انسانی و بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی و فیزیکی روز و به واسطه مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا از تجارب و توانمندی های موثر برخوردار بوده و با برنامه ریزی دقیق قادر است خدمات فوق را با استفاده از روش مدرن و با افزایش ضریب حفاظتی در کلیه مجموعه ها با هدف امنیت و نظم برای شرکت ها و موسسات ، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و با بکارگیری نیروهای آموزش دیده و مجرب برخوردار می باشد.

طراحی سایت